α-苯乙胺

α-苯乙胺是一种化学物质,分子式为 C8H11N,不溶于水,易溶于有机溶剂。

中文别名: 1-苯乙胺

英文名称: α-phenylethylamine

英文别名: 1-phenylethan-1-amine;DL-alpha-Methylbenzylamine;α-Methylbenzylamine

CAS号: 618-36-0

分子她府愉套式: C8H11N

线嚷汗和性分子承促阀垫式遥凳旬: C6H5CH(CH3)NH2

分子量:元兵婚 121.18

MDL号: MFCD00008069

Beilstein号讲拜: 636127

EC号: 210-545-8

密度:0.94g/mL(25℃)(lit.)

沸点:185℃/756mmHg(lit.)

闪点:70℃

折射率(n20/D):1.526(lit.)

危险代端叠祖码:C

危险等级:21/22-34

安全等级:26-28-36/37/39-45

联合国编号:UN2735

R-苯乙胺:CAS [3886-69-9]
  S-苯乙胺:CAS [2627-86-3]

相关词汇