shut up(英语单词)

shut up,英语单词,意思是闭嘴。

shut up,英文词组,意为“闭嘴”,正式场合少用,一般多为生气时使用,作为一名绅士,最好听完别人所说的话。

相关词汇